Hồng sâm Hàn Quốc Hương Vũ

 Số 13, CL18, khu đô thị Đồng Sơn, Tổ 10, phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

1900.88.88.56