[Thông báo] Thông báo quyết toán lần thứ 17

Thông báo quyết toán lần thứ 17 của Daedong Korea Ginseng Co.,Ltd

Nội dung thông bảo cụ thể như sau:

Ngày 28 tháng 9 năm 2018: Giám đốc điều hành Daedong Korea Ginseng Co.,Ltd là ông Choi Sung Keun (최성근)

Daedong news 2

Hotline
Icon-Language