Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Daedong Korea Ginseng Co., Ltd (Tính đến tháng 3 năm 2023)

Trụ sở chính / Nhà máy

586 Gunbuk-ro, Gunbuk-myeon, Geumsan-gun, Chungnam, South Korea.
TEL: 041-753-8803. FAX : 041-753-9914

Văn phòng Seoul

471, Dongdaemun-gu, Seoul.

TEL: 02-964-8808. FAX: 02-964-8803