[Thông báo] Thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 16

[Thông báo] Thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 16

Thông báo Đại hội đồng cổ đông

Dựa theo Điều lệ Doanh nghiệp và Luật Thương mại hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 được tổ chức như sau. Xin lưu ý rằng thông báo này sẽ được thay thế cho thông báo triệu tập các cổ đông thiểu số được lập theo Điều 542-4 của Bộ luật Thương mại

– Nội dung chính –

1. Ngày và giờ của cuộc họp cổ đông: ngày 28 tháng 9 năm 2017 2:30 chiều

2. Cuộc họp của đại hội đồng cổ đông: Phòng họp chính (586, Đường Nambuk, Kunsan-myeon, Geumsan-gun, Chungnam)

3. Chương trình họp cổ đông bao gồm:

Mục 1: Phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo thu nhập và báo cáo thặng dư lợi nhuận (dự thảo) cho nhiệm kỳ thứ 16 (2016 / 07,01 ~ 2017/ 06.30)

Mục 2: Phê duyệt mức thù lao của giám đốc điều hành

Mục 3: Phê duyệt giới hạn kiểm toán trần

4. Điều khoản tài liệu tham khảo quản lý

Xin lưu ý rằng các tài liệu tham khảo quản lý theo Điều 542-4 của Bộ luật Thương mại được đăng trên website của Công ty và có sẵn tại trụ sở chính và các đại lý (Cơ quan Chứng khoán Ngân hàng Kookmin) và có thể được chuyển đến Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Sàn giao dịch Hàn Quốc..

 

Ngày 13 tháng 9 năm 2017
586, Jungbuk-ro, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do
Daedong KOREA INC.
Giám đốc điều hành, Choi Seong Geun

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *