Thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 17

[Thông báo] Thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 17

Thông báo Đại hội đồng cổ đông

Dựa theo Điều lệ Doanh nghiệp và Luật Thương mại hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 được tổ chức như sau. Xin lưu ý rằng thông báo này sẽ được thay thế cho thông báo triệu tập các cổ đông thiểu số được lập theo Điều 542-4 của Bộ luật Thương mại

– Nội dung chính –

  1. Ngày và giờ của đại hội đồng cổ đông: ngày 28 tháng 9 năm 2018 lúc 2:30 chiều
  2. Cuộc họp của đại hội đồng cổ đông: Phòng họp chính (586, Đường Nambuk, Kunsan-myeon, Geumsan-gun, Chungnam)
  3. Chương trình họp cổ đông bao gồm:

Mục 1: Phê duyệt báo cáo tài chính, báo cáo thu nhập và báo cáo thặng dư lợi nhuận (dự thảo) cho nhiệm kỳ thứ 17 (2017 / 07,01 ~ 2018,06.30)

Mục 2: Bầu cử giám đốc điều hành (một giám đốc nội bộ)

Mục 3: Phê duyệt thù lao trần cho giám đốc điều hành

Mục 4: Phê duyệt kiểm toán trần

Mục 5: Nghị quyết cổ tức

  1. Điều khoản tài liệu tham khảo quản lý

Xin lưu ý rằng các tài liệu tham khảo quản lý theo Điều 542-4 của Bộ luật Thương mại được đăng trên website của Công ty và có sẵn tại trụ sở chính và các đại lý (Cơ quan Chứng khoán Ngân hàng Kookmin) và có thể được chuyển đến Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Sàn giao dịch Hàn Quốc.

Ngày 13 tháng 9 năm 2018

586, Jungbuk-ro, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do

Daedong KOREA INC.

CEO, Choi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *